♥♥♥¸.•*♥..ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บบล็อกของ นายรัตน์ชัย ศรีทนงาม คบ.2 คอมพิวเตอร์ศึกษา ครับผม..♥♥♥¸.•*♥

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2555


    ..นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษา...

..."สวัสดีครับท่านที่มาเยี่ยมชมบล็อกทุกท่าน.. เว็บบล็อกนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชา นวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา  
( PC 54505 )  ภาคเรียนที่ 1/2555 ซึ่งในเว็บบล็อกนี้จะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา ให้ผู้ชมที่สนใจสามารถศึกษาหาความรู้ในเรื่องนี้จากเว็บบล็อกนี้ และหวังว่าบล็อกนี้จะมีประโยชน์กับผู้ที่ได้เข้ามาศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาสาระในรายวิชานี้ ถ้าเกิดมีข้อผิดประการใด้ก็ข้ออภัยไว้ใน  ณ  ที่นี้ด้วยน่ะ  ครับ"...
                           


คำอธิบายรายวิชา

  1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา
  2. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยี และสารสนเทศ
  3. การสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน
  4. จิตวิทยาการเรียนการสอน
  5. การออกแบบการเรียนการสอน


วัตถุประสงค์
มื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
    1.   อธิบายความหมายของนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศได้
    2.   ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี  และสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
    3.   ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศได้
    4.   บอกถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศได้
    5.   บอกความหมายและประเภทแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ได้
    6.   อธิบายพื้นฐานการออกแบบการเรียนการสอนได้
    7.   อธิบายรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
    8.   ยกตัวอย่างรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
    9.   อธิบายวิธีการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมได้
    10. เสนอแนวทางในการสร้าง  ปรับปรุงนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาได้            
    11. สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมได้
    12. ยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่างน้อย 3 เรื่อง
       รูปแบบการเรียนการสอน
      เป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning)กับการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนปกติ (Face-to-Face or Traditional Learning)


  เนื้อหาบทเรียน
หน่วยการเรียนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
หน่วยการเรียนที่ 2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
หน่วยการเรียนที่ 3 การสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 4 จิตวิทยาการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 5 การออกแบบการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 6 นวัตกรรมการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนที่ 7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
หน่วยการเรียนที่ 8 แนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ